PRIVACYVERKLARING A.C. VAN WESTRIENEN V.O.F.

A.C. Westrienen respecteert de privacy van de bezoekers van haar onderneming en website. In het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Onze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over welke persoonsgegevens wij gebruiken, waarom en wanneer wij gebruik mogen maken van uw persoonsgegevens, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij uw persoonsgegevens delen. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de relevante wetgeving).

Wij willen u er graag op attent maken dat op overeenkomsten die wij met u sluiten onze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze zijn te raadplegen via de volgende link:

https://westrienen.nl//algemene-voorwaarden/.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De huidige op de website beschikbare versie van ons privacyreglement is de enige versie die van toepassing is, zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

 ARTIKEL 1 – BEGRIPPEN 

  1. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt de informatie bedoeld waarmee u als persoon kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overstemming met de relevante wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens verwoord met het begrip “verwerken”.
  2. Website: www.westrienen.nl (hierna ook: ‘de website’);
  3. De onderneming: A.C. van Westrienen V.O.F.;
  4. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: de beheerder): A.C. van Westrienen V.O.F. (Ellie van Westrienen), gevestigd te Est aan de Molenstraat 4 (4185 NL), KvK nummer: 11008412.

ARTIKEL 2 – HOE KOMEN WIJ AAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens zowel direct, als indirect, van u zelf dus en van derden. Wij verkrijgen uw persoonsgegevens ook incidenteel van toeleveranciers, die betrokken zijn bij onze bedrijfsuitvoering.

ARTIKEL 3 – WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U

Wij verwerken niet zomaar persoonsgegevens. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn om ons werk voor u als klant zo goed mogelijk te kunnen doen. Wij verwerken van u in ieder geval alle persoonsgegevens die nodig zijn om contact met u op te nemen zoals: volledige naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Ook kan het zijn dat wij contactgegevens verwerken van gezinsleden en/of relaties wanneer dit nodig is.

Verder verwerken wij alle persoonsgegevens die nodig zijn voor het leveren van een optimale dienstverlening en persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn om te verwerken, zoals financiële persoonsgegevens, Burgerservicenummer en ID, paspoort of rijbewijs. Onderdeel van persoonsgegevens die relevant zijn voor onze dienstverlening kunnen bijzondere persoonsgegevens zijn, zoals welke dieren u heeft en wat het aantal dieren is.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om onze diensten aan u te kunnen verlenen.

ARTIKEL 4 – WIJ VERWERKEN UW PERSOONSGEGEVENS MET DE VOLGENDE DOELEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens om een optimale dienstverlening te kunnen leveren. Dit houdt onder andere in dat wij die persoonsgegevens verwerken om u aanbiedingen te kunnen doen, of om u de nieuwsbrief te kunnen doen toekomen, of om facturen te kunnen sturen. Wij hebben uw persoonsgegevens ook nodig om u te kunnen adviseren. Hiernaast hebben wij uw persoonsgegevens nodig om met u te communiceren of om contact met u op te nemen. U kunt ook commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@westrienen.nl.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mocht het zijn dat wij uw persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken, dan informeren wij u vooraf over. Voor meer uitleg over onze doelen kunt u altijd contact met ons opnemen.

ART. 5 – WAAROM MOGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Wij mogen uw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Ook zijn wij wettelijk verplicht om deze persoonsgegevens te verwerken en zijn de persoonsgegevens noodzakelijk voor onze dienstverlening aan u en de overeenkomst die wij met u sluiten. In sommige gevallen zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk voor facturering en administratie.

ART. 6 – HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk. Wij hebben dan ook de volgende bewaartermijnen vastgesteld welke mede zijn bepaald door wettelijke verplichtingen: financiële persoonsgegevens bewaren wij 7 jaren. Overige persoonsgegevens worden gewist zodra de noodzaak tot bewaren vervalt.

ART. 7 – WIE ONTVANGEN UW PERSOONSGEGEVENS

Dit zijn partijen die betrokken zijn bij mailingen en nieuwsbrieven. Wij gebruiken Laposta voor het versturen van onze nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens kunnen ook opgevraagd en/of gebruikt worden door onder meer de Belastingdienst, het Ministerie van Landbouw, Secure Feed, EDI circle, het UWV, onze IT partners, administratiekantoren en accountants, social media (waaronder Facebook, Instagram, Youtube) en onze toeleveranciers, voor zover noodzakelijk en/of wettelijk verplicht. Uw persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligd systeem en worden niet aan derden verstrekt, behoudens de wettelijke verplichtingen of indien dit noodzakelijk is.

ART. 8 – BEVEILIGING

Wij dragen zorg voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Met onze verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

ART 9 – WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen dan zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogt brengen van wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan onze website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Art. 10 – Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, zijn van u persoonlijk. Daarom heeft u de volgende rechten:

Het recht om uw toestemming in te trekken

U heeft recht om de toestemming die u heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere rechtsgrond, uw persoonsgegevens niet meer verwerken.

Recht van Inzage

Op uw verzoek zullen wij u meedelen of er iets, en zo ja wat, er met uw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen u dan informatie geen over de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van uw persoonsgegevens. Ook zullen wij u zo mogelijk meedelen welke periode uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en/of op welke basis waarvan die periode wordt bepaald.

Recht op rectificatie

Mocht het zo zijn dat wij onjuiste persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u het recht om deze door ons te laten aanpassen, te verbeteren of aan te vullen.

Recht op gegevenswissing

In sommige gevallen heeft u recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten wissen. Hieraan zijn wel vereisten verbonden. Ook zijn er sommige uitzonderingen te maken die op onze organisatie van toepassing zijn.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft als betrokkene recht om de verwerking van uw persoonsgevens te beperken wanneer u bijvoorbeeld vindt dat wij niet de juiste persoonsgegevens van u verwerken of wij uw persoonsgegevens onrechtmatig zouden verwerken.

Doet u een beroep op één van bovenstaande rechten? Dan brengen wij ook de ontvangers van uw persoonsgevens op de hoogte hiervan.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt terug te krijgen. Wanneer het mogelijk is kunnen wij deze verstrekte persoonsgegevens rechtstreeks doorsturen naar een andere partij wanneer u hier om verzoekt.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit bezwaar moet u onderbouwen waarom u een belang heeft bij het niet langer verwerken uw persoonsgegevens.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat geheel is gebaseerd op automatische besluitvorming of profilering wanneer dit gevolgen voor u kan hebben.

Mededeling van inbreuk in verband met persoonsgevens van betrokkene

Op het moment dat er een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor u meebrengt, delen wij u dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wilt u meer weten dan kunt u contact met ons opnemen.

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Neem dan contact met ons op! Wanneer een verzoek bij ons binnenkomt met betrekking tot bovenstaande rechten dan moeten wij nagaan door wie zo’n verzoek wordt gedaan. Dit doen wij door van u een kopie te vragen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. De pasfoto op het identiteitsbewijs mag worden afgeschermd. Wij behandelen alleen verzoeken op basis van uw eigen persoonsgegevens.

Heeft u nog vragen of zijn zaken onduidelijk? Neem dan via onderstaande gegeven contact met ons op:

A.C. Westrienen V.O.F.

Ellie van Westrienen

Molenstraat 4

4185 NL Est

per email: info@westrienen.nl en via telefoonnummer: 0345-565060.